Aktuality

Podpora nízkouhlíkových stratégií

16.04.2018

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila dňa 6.4.2018 v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39 zameranú na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území (ďalej len „výzva“).

Jedná sa o výzvu otvorenú, v rámci ktorej bude hodnotenie žiadostí prebiehať v týchto termínoch:

  1. Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:              30.06.2018
  2. Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola:              30.09.2018
  3. Termín uzavretia ďalšieho hodnotiaceho kola:    v intervale 3 mesiacov

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie vyčlenených na výzvu je 7 000 000 EUR. Výška minimálneho príspevku, o ktorý je možné požiadať, je 10 000 EUR a výška maximálneho príspevku je 300 000 EUR.

Oprávnené subjekty:

  1. subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;
  2. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby.

Oprávnená aktivita:

Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky.

Vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  • jej súčasťou je posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie;
  • dôraz je kladený na nízkouhlíkové opatrenia najmä na energetickú o efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia;
  • regionálna alebo lokálna nízkozkouhlíková stratégia na obdobie minimálne 5 rokov bude spracovaná s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného energetického rozvoja;
  • ak je v predmetnej lokalite systém centralizovaného zásobovania teplom, musí byť neoddeliteľnou súčasťou nízkouhlíkovej stratégie aj aktualizácia koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla;
  • súčasťou projektu na vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí musí byť aj jej schválenie relevantnými orgánmi.

 

Viac o predmetnej výzve sa dozviete TU.