Aktuality

Podpora on-line bilaterálnych iniciatív medzi Slovenskom a Nórskom

06.04.2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Národný kontaktný bod vyhlásil otvorenú výzvu pre on-line bilaterálne iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom. Výzva je vyhlásená v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy, ktorého cieľom je podporiť iniciatívy, ktoré smerujú k posilneniu bilaterálnych vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a Nórskom vo vybraných oblastiach podpory.

Vybrané oblasti podpory:

 • politická a inštitucionálna spolupráca medzi Slovenskom a Nórskom
 • kultúrna spolupráca – kultúrna výmena, podpora kultúry a kultúrny rozvoj na Slovensku a v Nórsku

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia: 200 000 EUR
 • min. príspevok: 10 000 EUR
 • max. príspevok: 50 000 EUR

Predkladanie projektov:

 • priebežne do 31. decembra 2021

Oprávnení žiadatelia:

 • V rámci politickej a inštitucionálnej spolupráce sú oprávnené žiadať o príspevok všetky verejné subjekty, profesijné združenia, akademické inštitúcie a inštitúcie s osobitným verejným poslaním zriadené na Slovensku alebo v Nórsku.
 • V rámci kultúrnej spolupráce sú oprávnené žiadať o príspevok všetky právnické osoby zriadené na Slovensku alebo v Nórsku.

Oprávnené aktivity:

Rozsah aktivít oprávnených na podporu v rámci bilaterálneho fondu je široký, zahŕňajúc akékoľvek iniciatívy, ktoré smerujú k posilneniu bilaterálnych vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a Nórskom vo vyššie uvedených oblastiach podpory, a to za predpokladu, že príjemca a partner/i, sú aktívne zapojení do prípravy iniciatívy a jej realizácie.

Príklady iniciatív, ktoré môžu byť zrealizované v rámci bilaterálneho fondu:

 • virtuálne série školení a budovanie kapacít;
 • virtuálne konferencie a série podujatí;
 • virtuálne workshopy, stretnutia, návštevy, konferencie a semináre na témy spoločného záujmu vo vyššie uvedených oblastiach podpory;
 • príprava a preklad informačných materiálov;
 • on-line štúdie s účastníkmi a/alebo vstupmi z Nórska a zo Slovenska;
 • vysielanie on-line diskusií medzi poprednými slovenskými a nórskymi expertmi/odborníkmi vo vyššie uvedených oblastiach podpory;
 • on-line prednášky popredných (akademických) expertov/odborníkov zo Slovenska a z Nórska na určité témy v rámci vyššie uvedených oblastiach podpory;
 • vytváranie nových možností on-line manažmentu;
 • on-line okrúhle stoly medzi študentmi, MVO, zástupcami menších a akýchkoľvek iných skupín;
 • on-line kampane, výstavy a propagačné materiály;
 • on-line zber dát;
 • publikovanie spoločných správ, štúdií a publikácií (virtuálnych a/alebo fyzických).

Celé znenie výzvy nájdete TU.

Zdroj:

https://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-pre-on-line-bilateralne-iniciativy-medzi-slovenskom-a-norskom-fbr02/