Aktuality

Podpora opatrovateľskej služby

23.07.2018

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje vyhlásila Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu opatrovateľskej služby (ďalej len „výzva“).

Zo zdrojov Európskej únie je na projekty v rámci tejto výzvy vyčlenených 34 050 000 EUR, z toho 32 300 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a 1 750 000 EUR pre viac rozvinuté regióny. Jednotlivé projekty budú hodnotené v týchto termínoch:

 1. termín uzavretia 1. kola:        31.08.2018;
 2. termín uzavretia 2. kola:        26.10.2018;
 3. termín uzavretia 3. kola:        14.12.2018.

Oprávnení žiadatelia:

 • obec;
 • právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou  (verejný poskytovateľ sociálnej služby) zapísaná do registra, ktorý vedie VÚC, minimálne 13 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP;
 • iná osoba (neverejný poskytovateľ sociálnej služby) zapísaná do registra, ktorý vedie VÚC, minimálne 13 mesiacov ku dňu predloženia ŽoNFP:
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • cirkev a cirkevná charita, štátom uznaná a registrovaná náboženská spoločnosť,
 • občianske združenie,
 • Slovenský červený kríž.

Žiadateľ je prijímateľom pomoci, ktorý bude poverený poskytovaním služby všeobecného hospodárskeho záujmu (ďalej len „SVHZ“), ktorou je opatrovateľská služba, a na ktorú sa NFP poskytuje.

Cieľové skupiny:

 • deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby;
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore.

Oprávnené aktivity:

Oprávnenou aktivitou je poskytovanie služby všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ) podľa Rozhodnutia Komisie č. 2012/21/EÚ z 20. decembra 2011, ktorou bola určená opatrovateľská služba, ako sociálna služba vykonávaná v zmysle ustanovení zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Poskytovanie opatrovateľskej služby musí prebiehať v zmysle zákona o sociálnych službách v zmysle ustanovení § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41.

 

Viac o podmienkach výzvy sa dozviete TU.