Aktuality

Podpora podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb

15.01.2018

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 20.12.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 na podporu mikro, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch.

Na projekty v rámci tejto výzvy bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 10 000 000 EUR. Termíny hodnotiacich kôl boli stanovené nasledovne:

1.      Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola:            28.2.2018

2.      Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola:         15.5.2018

3.      Termín uzavretia tretieho hodnotiaceho kola:           31.7.2018

Opravné subjekty – žiadatelia v rámci predmetnej výzvy:

Fyzické alebo právnické osobyoprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

a) osoby zapísané v obchodnom registri;

b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

ktoré sú registrované na území SR a od vznikuktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov. Žiadateľ zároveň musí mať v predmete podnikania zapísané činnostiv súlade so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje, a to najneskôr v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 6 mesiacov pred predložením ŽoNFP. V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi mikro, malé a stredné podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP.

Oprávnené aktivity:

Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu stanoví „Rozvoj existujúceho MSP“. Predmetom hlavnej aktivity bude:

  • nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu žiadateľa, resp. pri inovácii produkčného procesu

Realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu (založenie novej prevádzkarne/diverzifikácia výroby/zásadná zmena výrobného procesu existujúcej prevádzkarne) a výsledkom realizácie hlavnej aktivity musí byť inovácia produktu alebo  inovácia procesu.

Viac o predmetnej výzve a jej podmienkach sa dozviete TU.