Aktuality

Podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

13.07.2018

Dňa 27.6.2018 vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni (ďalej len „výzva“).

Jedná sa o výzvu uzavretú, v rámci ktorej riadiaci orgán uplatňuje dvojkolový proces výberu projektov. Podmienkou hodnotenia projektu v rámci tejto výzvy je účasť žiadateľa v prvom kole (vo výzve na predkladanie projektových zámerov – kód výzvy IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6) a vydanie hodnotiacej správy projektového zámeru. Dátum uzavretia tejto výzvy bol stanovený na 20.12.2018.

Oprávnení žiadatelia:

A. v sociálnych službách:

 1. obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy);
 2. právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou/mestom/mestskou časťou;
 3. samosprávny kraj;
 4. právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom;
 5. iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby - cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia.

B. v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele:

Zriaďovatelia zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:

 1. zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mesto Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, Hlavné mesto SR Bratislava);
 2. zariadenie SPODaSK - právnická osoba zriadená alebo založená obcou/mestom/mestskou časťou;
 3. zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - samosprávny kraj;
 4. zariadenie SPODaSK - právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom;
 5. zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 6. zariadenie SPODaSK - štátna rozpočtová organizácia;
 7. zriaďovateľ zariadenia SPODaSK / zariadenie SPODaSK - akreditované neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby: nadácie s udelenou akreditáciou, občianske združenia s udelenou akreditáciou, cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK).

Oprávnené aktivity:

V rámci špecifického cieľa 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít:

B. rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze;

C. zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a SPODaSK vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia;

E. investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí;

F. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.