Aktuality

Podpora prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú

25.05.2017

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) bola dňa 22.05.2017 vyhlásená nová výzva s kódom IROP-PO2-SC211-2017-17 zameraná na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).

Hodnotenie predložených žiadostí o nenávratný finančný príspevok bude prebiehať formou hodnotiacich kôl, pričom termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola bol stanovený na 25.8.2017 a termín druhého hodnotiaceho kola na 24.11.2017. Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ) je 67 449 470 EUR, pričom výška pre jednotlivé samosprávne kraje je rôzna.

Oprávnenými aktivitami podľa výzvy sú:

a. rekonštrukcia, rozširovanie, a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie;

c. zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. opatrenia na podporu náhradného rodinného prostredia;

e. investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí;

f. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená výzva. Uvedené typy aktivít sú oprávnené pre sociálne služby a opatrenia SPODaSK, ktoré sú uvedené v transformačnom pláne zariadenia sociálnych služieb/SPODaSK a v projektepričom súčasťou projektu vždy musí byť transformácia (deinštitucionalizácia) existujúceho zariadenia. Typ aktivity f. nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ aktivity.

Viac užitočných informácií nájdete na našom webe TU.