Aktuality

Podpora predchádzania vzniku BRKO

02.06.2017

Dňa 26.05.2017 bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23.

Na projekty financované z tejto výzvy bolo vyčlenených zo zdrojov Európskej únie 5 000 000. Nakoľko sa jedná o výzvu otvorenú, termíny hodnotiacich kôl boli stanovené nasledovne:

  • Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 31.07.2017
  • Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 31.10.2017

Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty územnej samosprávy, a to výlučne obce a združenia obcí,  Ministerstvo vnútra SR – okresné úrady a Ministerstvo životného prostredia SR.

Oprávnenou aktivitou je príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. V rámci uvedenej aktivity sa podporuje predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (ďalej len „BRKO“) prostredníctvom obstarania kompostérov, t. j.:

  1. obstaranie záhradných kompostérov (kompostovacích zásobníkov) na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach, nachádzajúcich sa na území realizácie projektu. Túto aktivitu môžu realizovať len obce, alebo združenie obcí a kompostéry musia byť poskytnuté obyvateľom na území obce. Kompostéry musia byť poskytnuté bezodplatne a vyprodukovaný kompost nesmie byť obchodovateľný a musí slúžiť na vlastnú potrebu.
  2. obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO vzniknutého pri údržbe zelene na pozemkoch vo vlastníctve žiadateľa.

Viac informácii o predmetnej výzve sa dozviete TU.