Aktuality

Podpora priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci dvoch domén

09.05.2018

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Výskum a inovácie dve výzvy na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie a v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.

Minimálny príspevok, ktorý môže žiadateľ získať, je pre obe výzvy 200 000 EUR a maximálny príspevok 1 000 000 EUR. Výzvy sú otvorené s nasledujúcimi hodnotiacimi kolami:

  1. Prvé hodnotiace kolo:            29.6.2018
  2. Druhé hodnotiace kolo:          31.8.2018

Oprávnení žiadatelia:

Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

  1. osoby zapísané v obchodnom registri;
  2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

pre ktoré výzva stanovuje osobitné podmienky. Jedná sa o mikro, malé a stredné podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP ako aj veľké podniky.

Oprávnení partneri:

  • fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, pre ktoré výzva stanovuje osobitné podmienky;
  • právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zo štátneho sektoru;
  • právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zo sektoru vysokých škôl.

Oprávnené aktivity:

A.2 Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít (technologických a netechnologických) v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch);

A.5 Podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva.

            Rozdiel medzi výzvami je v odvetviach, ktorými je charakterizovaná doména:

Hlavnými odvetviami, ktorými je charakterizovaná doména Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie je odvetvie Q86 – Zdravotníctvo s funkčnými väzbami v odvetviach C10 Výroba chemikálií a chemických produktov, C21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov, C31 Výroba nábytku a C32 Iná výroba.

Hlavnými odvetviami, ktorými je charakterizovaná doména Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel sú C26 výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov, J62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, J63 Informačné služby a M74 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti. 

 

Viac o podmienkach výziev sa dozviete TU.