Aktuality

Podpora projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence)

06.05.2021

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence). Výskumno – vývojové projekty mohli predmetnú známku získať vzhľadom na ich technologickú inovatívnosť v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020.

  Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                          12 800 000 EUR (mimo BSK), 13 071 428 EUR (BSK)
 • min. príspevok:                500 000 EUR
 • max. príspevok:               2 500 000 EUR

Termín na predkladanie žiadostí:

 • prvé hodnotiace kolo:   30.06.2021
 • ďalšie hodnotiace kolá:posledný pracovný deň každého nasledujúceho 2. mesiaca

Oprávnení žiadatelia:

 • osoby zapísané v obchodnom registri
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia

Podmienky, ktoré musí oprávnený žiadateľ spĺňať:

 • spĺňa definíciu MSP,
 • ku dňu predloženia ŽoNFP je registrovaný na území SR,
 • ku dňu predloženia ŽoNFP disponuje minimálne jednou schválenou účtovnou závierkou,
 • je účtovnou jednotkou podľa § 1 zákona o účtovníctve,
 • nebol mu zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci projektov realizovaných počas programových období 2007 - 2013 a 2014 – 2020 poskytnutý viac ako 3-násobok výšky NFP, o ktorý žiada na projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP v rámci tejto výzvy.

Oprávnené aktivity:

Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Podpora projektov so známkou excelentnosti za kvalitu.

Predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť realizácia výskumno – vývojových činností vedúcich k dosiahnutiu inovácií, ktoré sú v súlade s potrebami zákazníkov a riešia problémy/výzvy v sociálnej, technologickej alebo ekonomickej oblasti udržateľným spôsobom.

Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak je zameraný na vyššie uvedenú hlavnú aktivitu a teda, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 1. projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP získal známku excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 v termíne po 1. januári 2018 a zároveň tento projekt nebol z tohto nástroja finančne podporený;
 2. projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, je z hľadiska obsahovej náplne totožný s projektom, ktorý získal známku excelentnosti za kvalitu podľa predchádzajúceho bodu;
 3. žiadateľ nesmie ukončiť fyzickú realizáciu hlavnej aktivity projektu, t. j. plne zrealizovať hlavnú aktivitu projektu, pred predložením ŽoNFP Poskytovateľovi;
 4. realizácia hlavnej aktivity projektu musí skončiť najneskôr 31. decembra 2023.

Celú výzvu pre nájdete TUTU (BSK).