Aktuality

Podpora realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP

21.10.2019

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP, v rámci ktorej je možné požiadať o príspevok až do výšky 200 000 Eur.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                                 4 500 000 Eur
 • minimálny príspevok:            50 000 Eur
 • maximálny príspevok:            200 000 Eur

Termíny hodnotiacich kôl:

 • 29. november 2019
 • 28. február 2020
 • posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca

Oprávnení žiadatelia:

 • fyzické alebo právnické osoby podľa §2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka
 • mimovládne neziskové organizácie podľa §2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka.

Oprávnené aktivity:

Projekty podporované v rámci tejto výzvy musia byť zamerané na uvedenie nových/inovovaných (alebo na inovatívne využitie existujúcich) výrobkov, procesov alebo služieb na trh/u, ktoré zároveň predstavujú sociálnu inováciu. Sociálnou inováciou pre účely tejto výzvy je projekt, ktorého cieľom je inovatívne riešenie spoločenských problémov v niektorej z nasledujúcich oblastí:

 1. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
 2. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 3. ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 4. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 5. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 6. služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 7. zabezpečovanie bývania.

Oprávnené územie:

 • celé územie SR okrem Bratislavského kraja

 

Celé znenie výzvy nájdete TU.