Aktuality

Podpora regionálneho rozvoja

22.05.2020

Nakoľko pandémia výrazne zasiahla aj ekonomiku Slovenska, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja, ktorej hlavným cieľom je zmiernenie následkov krízy práve v regiónoch.

Alokácia a výška príspevku

 • alokácia:              1 110 178 Eur
 • min. príspevok:   10 000 Eur
 • max. príspevok:  50 000 Eur

Oprávnení žiadatelia

 • obce
 • vyššie územné celky

Termín na podanie žiadostí:

 • 16.6.2020

Oprávnené aktivity

Oprávnenými sú aktivity zamerané na zmiernenie dopadov koronakrízy podporou tvorby a udržania pracovných miest a aktivitami na podporu lokálnych komunít.

Príprava a/alebo realizácia inovatívnych a vzorových projektov zameraných na:

 1. zmierňovanie negatívnych dôsledkov sociálneho vylúčenia, podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít;
 2. budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva; zdravotnícke, hygienické, psychologické, poradenské a iné zázemie pre zlepšovanie kvality života ohrozených komunít (MRK, seniorov a pod.);
 3. rozvoj sociálnej mobilizácie a občianskej participácie súvisiacich s dopadmi krízy;
 4. oživenie a rozvoj cestovného ruchu napr. formou zvyšovania hygienických a bezpečnostných štandardov, zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, modernizácie zariadení kempingového typu a premeny nevyužívaných objektov na nízko kapacitné ubytovacie zariadenia;
 5. rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života na vidieku; podpora lokálnej produkcie napr. formou podpory predaja a distribúcie, vybavenia predajných miest, budovania krátkych spotrebiteľských reťazcov a pod.;
 6. rozvoj sociálnej ekonomiky, zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov a podporu technického a technologického vybavenia sociálnych podnikov reagujúcich na dopady krízy;
 7. podporu subjektov pre udržanie pracovných miest ohrozených krízou a aktivity súvisiace s vytvorením nových pracovných miest;
 8. komunitné aktivity zamerané na skupiny najviac poznačené krízou (seniori, handicapovaní ľudia, osamelé matky s deťmi, a pod.).

Oprávnené obdobie vzniku výdavkov

 • od 1.1.2020 do 31.3.2021

 

Viac informácií o tejto výzve nájdete TU.