Aktuality

Podpora regionálneho rozvoja 2021

22.03.2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky uverejnilo na svojom webovom sídle výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja. Žiadosti je možné podávať v termíne do 15.04.2021.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia: 1 110 178,00 Eur
 • minimálna výška dotácie na jeden projekt je 10 000,00 Eur
 • maximálna výška dotácie na jeden projekt je 50 000,00 Eur
 • maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 90 %

Oprávnení žiadatelia:

 1. regionálna rozvojová agentúra
 2. slovenská časť euroregiónu
 3. európske zoskupenie územnej spolupráce
 4. občianske združenie
 5. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Oprávnené aktivity:

Oprávnené sú aktivity, ktorých obsahom sú nehospodárske činnosti (t. j. činnosti, ktoré nepodliehajú pravidlám pomoci de minimis), konkrétne ide o:

 1. komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia – prírodných, kultúrnych, materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov;
 2. predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podpora rovnosti príležitostí na trhu práce a podpora znevýhodnených komunít;
 3. zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu;
 4. rozvoj turistickej infraštruktúry;
 5. zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel;
 6. realizácia opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej infraštruktúry regiónu;
 7. budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva;
 8. ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.

Celé znenie výzvy nájdete TU.

 

Zdroj:

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/dotacie/index.html