Aktuality

Podpora rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra

17.02.2020

V rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý bol spojený s operačným programom Výskum a inovácie, bola vyhlásená výzva na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci Iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu Horná Nitra (ďalej len „výzva“).

Alokácia a výška príspevku

 • alokácia:                        10 000 000 Eur
 • minimálny príspevok:    50 000 Eur
 • maximálny príspevok:   200 000 Eur

Termíny hodnotiacich kôl

 • 1. hodnotiace kolo:        30.4.2020
 • 2. hodnotiace kolo:        30.6.2020
 • ďalšie hodnotiace kolo:každé 3 mesiace

Oprávnení žiadatelia

 • fyzické alebo právnické osoby podľa §2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka

Oprávnené územie

 • okres Prievidza
 • okres Partizánske

Oprávnené aktivity

Predmetom projektu v rámci hlavnej aktivity musí byť nákup dlhodobého hmotného/nehmotného majetku za účelom produkcie nového/inovovaného produktu žiadateľa alebo inovácie produkčného procesu žiadateľa.

Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak je zameraný na vyššie uvedenú hlavnú aktivitu a súčasne, ak sú splnené aj všetky nasledujúce podmienky:

 1. výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť dosiahnutie minimálne nízkeho inovačného potenciálu projektu;
 2. realizáciou projektu, najneskôr k ukončeniu realizácie aktivity projektu, musí dôjsť k zabezpečeniu prevádzkyschopnosti predmetu projektu;
 3. predmet projektu musí byť zameraný výlučne na jedno z odvetví (v členení podľa SK NACE) stanovených výzvou.