Aktuality

Podpora sociálnych služieb

10.04.2018

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola dňa 4.4.2018 vyhlásená výzva na projektové zámery, ktorej cieľom je podpora poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni (ďalej len „výzva“).

Na projektové zámery financované v rámci tejto výzvy bolo vyčlenených 72 363 394 EUR, pričom minimálny ani maximálny príspevok, o ktorý je možné požiadať, nebol stanovený. Termín na podanie projektov je 11.6.2018.

V rámci tejto výzvy sa uplatňuje dvojkolový proces výberu projektov, čo znamená, že v prípade neúčasti žiadateľa v prvom kole a nevydanej hodnotiacej správy projektového zámeru bude žiadateľovi v prípade predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v druhom kole zastavené konanie o žiadosti.

V súlade s podmienkami výzvy medzi oprávnených žiadateľov patria:

A. v sociálnych službách

 1. obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy),
 2. právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, mestom, mestskou časťou,
 3. samosprávny kraj,
 4. právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
 5. iná osoba bez cieľa dosahovania zisku - neverejný poskytovateľ a zriaďovateľ sociálnej služby (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia).

B. v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele (SPODaSK)

Zriaďovatelia zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:

 1. zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mesto Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, Hlavné mesto SR Bratislava),
 2. zariadenie SPODaSK - právnická osoba zriadená alebo založená obcou, mestom, mestskou časťou,
 3. zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - samosprávny kraj,
 4. zariadenie SPODaSK - právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
 5. zriaďovateľ zariadenia SPODaSK - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 6. zariadenie SPODaSK - štátna rozpočtová organizácia,
 7. zriaďovateľ zariadenia SPODaSK alebo zariadenie SPODaSK - akreditované neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby: nadácie s udelenou akreditáciou, občianske združenia s udelenou akreditáciou, cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK).

V rámci špecifického cieľa 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít definované v IROP:

b) rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektovexistujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze;

c) zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektovzariadení sociálnych služieb a SPODaSK vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia;

e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenívrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí;

f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

 

Viac o predmetnej výzve sa dozviete TU.