Aktuality

Podpora strategických priemyselných výskumno-vývojových centier

04.06.2019

Výskumná agentúra vyhlásila v rámci Operačného programu Výskum a inovácie dňa 30.5.2019 päť výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v 5 doménach špecializácie.

Domény:

 1. Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-09);
 2. Priemysel pre 21. storočie (kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-10);
 3. Zdravé potraviny a životné prostredie (kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-11);
 4. Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel (kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-12);
 5. Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie (kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2019/1.2.1-13).

Termíny na predkladanie projektov:

 • 30.08.2019.

Oprávnení žiadatelia:

Právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa §7 písm. a), b), c) a e) zákona č.172/2005 – konkrétne nasledovné subjekty:

 • podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj (akciová spoločnosť, družstvo, európska spoločnosť, európske družstvo, európske zoskupenie hospodárskych záujmov, komanditná spoločnosť, komora (s výnimkou profesných komôr), spoločnosť s ručením obmedzeným, verejná obchodná spoločnosť).

Oprávnení partneri:

Právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b), c), d) (nepodnikateľské výskumné inštitúcie) a e) (podnikateľské výskumné inštitúcie) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, t. j.:

 • Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
 • verejné výskumné inštitúcie;
 • verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj;
 • občianske združenia, neziskové organizácie, združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj;
 • podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj.

Žiadateľ/partner sa môže zapojiť do predmetných vyhlásených výziev na podporu strategických priemyselných výskumno-vývojových centier v akomkoľvek zložení projektového konzorcia len raz.

Oprávnené aktivity:

Podnikateľské výskumné inštitúcie:

 • Priemyselný výskum (povinný typ aktivity pre každú podnikateľskú výskumnú inštitúciu);
 • Experimentálny vývoj (povinný typ aktivity pre minimálne 1 podnikateľskú výskumnú inštitúciu v projekte);
 • Zriadenie/modernizácia výskumnej infraštruktúry (voliteľný typ aktivity iba pre žiadateľa) v zmysle článku 26 všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách.

Nepodnikateľské výskumné organizácie:

 • Nezávislý výskum a vývoj.

 

 

Viac o týchto výzvach sa dozviete TU.