Aktuality

Podpora teamingových výskumných centier

11.05.2018

Výskumná agentúra vyhlásila dňa 27.4.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie vyčlenených na predmetnú výzvu je 28 000 000 EUR, pričom minimálna výška príspevku je 5 000 000 EUR a maximálna výška príspevku je 10 000 000 EUR. Výzva je otvorená a hodnotenie projektov bude prebiehať v týchto termínoch:

 1. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola:      31.5.2018
 2. Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola:    14.6.2018
 3. Termín uzavretia tretieho až n-tého kola:           do dvoch týždňov od uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

Oprávnení žiadatelia:

Výskumné inštitúcie, ktoré boli vo výzve programu Horizont 2020 s kódom H2020-WIDESPREAD-2014-1 schválené a financované v prvom kole hodnotenia (fáza 1), s nasledovnou právnou formou:

 1. Štátny sektor VaV:
  • právnické osoby uskutočňujúce VaV zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy (Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov);
 2. Sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie;
 3. Sektor VŠ:
  • verejné VŠ.

V rámci projektu je možné vytvoriť aj partnerstvo, a to so všetkými typmi oprávnených partnerov, podľa uváženia žiadateľa.

Oprávnené aktivity:

Hlavná aktivita OP VaI: Modernizácia a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia výskumných inštitúcií mimo podnikateľského sektora v oblastiach špecializácie RIS3 SK. Žiadateľ priradí hlavné aktivity projektu k jednotlivým oprávneným typom aktivít:

 • nezávislý výskum a vývoj (povinné pre subjekt žiadateľa);
 • priemyselný výskum (relevantné pre subjekt partnera);
 • experimentálny vývoj (relevantné pre subjekt partnera).