Aktuality

Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov

09.02.2018

V poradí už 38. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom predmetnej výzvy je podpora triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc).

Z prostriedkov Európskej únie bolo na projekty financované z tejto výzvy vyčlenených 10 000 000 EUR, pričom výška maximálneho príspevku je 1 500 000 EUR na jeden projekt. Hodnotenie projektov bude prebiehať formou hodnotiacich kôl v týchto termínoch:

  1. Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 15.5.2018
  2. Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 15.10.2018
  3. Uzavretie ďalšieho hodnotiaceho kola: o 5 mesiacov

Oprávnení žiadatelia:

  • fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti nakladania s odpadom pričom žiadateľmi môžu byť malé, stredné aj veľké podniky

Oprávnená aktivita:

  • podpora systémov triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu formou vybudovania/modernizácie (za účelom zvýšenia kapacity) dotrieďovacích liniek na vytriedené zložky komunálneho odpadu

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.