Aktuality

Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách

14.04.2021

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje uverejnilo vyzvanie na predkladanie ŽoNFP, ktorého cieľom je podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách.

Oprávnený žiadateľ:

  • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Oprávnené cieľové skupiny:

  • zamestnanec
  • zamestnávateľ

Zamestnancami pre účely tohto NP sa rozumejú:

  1. pedagogickí zamestnanci základných umeleckých škôl alebo zriaďovateľa, ak základná umelecká škola nemá právnu subjektivitu (s výkonom práce v základnej umeleckej škole),
  2. nepedagogickí zamestnanci základných umeleckých škôl (zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme) alebo zriaďovateľa, ak základná umelecká škola nemá právnu subjektivitu (s výkonom práce v základnej umeleckej škole).

Oprávnené územie:

  • celé územie SR

Alokácia a príspevok:

  • alokácia: 20 000 000,80 EUR
  • príspevok: úhradu príspevku časti mzdy/náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % hrubej mesačnej mzdy, najviac vo výške 1 100,- EUR na jedného zamestnanca na mesiac

ZDROJ:

https://www.ludskezdroje.gov.sk/aktuality/vyzvanie-pre-narodny-projekt-podpora-udrzania-zamestnanosti-v-zakladnych-umeleckych-skolach-