Aktuality

Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19

10.09.2021

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo v auguste výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorej cieľom je podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Alokácia a výška príspevku:

  • alokácia:                          14 850 600 EUR
  • min. príspevok:                30 000 EUR (pre knižnice, hvezdárne alebo planetáriá), 50 000 EUR (pre ostatné                                                 oprávnené kultúrne inštitúcie)
  • max. príspevok:               200 000 EUR
  • spolufinancovanie:           min. 5 %

Termín na predkladanie žiadostí:

  • 11.11.2021

Oprávnení žiadatelia:

  1. obec, mesto, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy, mestská časť mesta Košice, samosprávny kraj, ktorý prevádzkuje kultúrnu inštitúciu bez právnej subjektivity
  2. rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená obcou/mestom/mestskou časťou/samosprávnym krajom, ktorá je kultúrnou inštitúciou, alebo prevádzkuje kultúrnu inštitúciu bez právnej subjektivity

Pod kultúrnou inštitúciou sa rozumejú: kultúrne zariadenia, knižnice, múzeá a galérie, divadlá a hvezdárne alebo planetáriá. Kapacita kultúrnej inštitúcie musí byť využívaná minimálne na 80 % na kultúrne účely, resp. činnosti.

Oprávnené aktivity:

A. Investície do obstarania a modernizácie materiálno-technického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií

Projekt realizovaný v rámci tejto výzvy musí obsahovať nasledovné hlavné aktivity:

  1. zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii, ktorá musí viesť k modernizácii, zlepšeniu úrovne technického, resp. technologického vybavenia a/alebo priestorového a/alebo funkčného riešenia kultúrnej inštitúcie,
  2. zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie, ktorá musí viesť k zlepšeniu hygienických štandardov a k zabezpečeniu materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v kultúrnej inštitúcii, a to pre návštevníkov, ako aj osôb pôsobiacich v zázemí kultúrnej inštitúcie.

Oprávnené územie:

  • celé územie Slovenskej republiky s výnimkou území obcí, ktorých počet obyvateľov nepresahuje 1 000 podľa údajov k 31.12.2019

 

Viac informácii k predmetnej výzve nájdete TU.