Aktuality

Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni

10.04.2024

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Programu Slovensko dve výzvy zamerané na podporu dopytovo - orientovaných projektov, ktorých cieľom bude zvýšenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti (ďalej len „KIB“).

Pre obe výzvy je oprávneným územím celá Slovenská republika a oprávnenou aktivitou „Realizácia opatrení na zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti.“

Výzvy umožnia realizovať projekty najmä v týchto oblastiach:

 • organizácia KIB,
 • riadenie rizík KIB,
 • personálna bezpečnosť,
 • riadenie prístupov,
 • riadenie KIB vo vzťahoch s tretími stranami,
 • bezpečnosť pri prevádzke informačných systémov a sietí,
 • hodnotenie zraniteľností a bezpečnostné aktualizácie,
 • ochrana proti škodlivému kódu,
 • sieťová a komunikačná bezpečnosť,
 • akvizícia, vývoj a údržba informačných sietí a informačných systémov,
 • zaznamenávanie udalostí a monitorovanie,
 • fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia,
 • riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov,
 • kryptografické opatrenia,
 • kontinuita prevádzky,
 • financovanie nákladov spojených s auditom kybernetickej bezpečnosti podľa § 29 zákon č. 69/2018 Z. z. zrealizovaným v čase od vyhlásenia výzvy do jej ukončenia,
 • pre-financovať aj pravidelne sa opakujúce a legislatívou vyžadované činnosti, ako je napr. každoročná aktualizácia analýzy rizík, inventarizácia aktív, klasifikácia IS a pod.,
 • audit, riadenie súladu a kontrolné činností.

 

1. Verejné a štátne vysoké školy

Alokácia a výška príspevku

 • alokácia:                         5 000 000 EUR
 • min. príspevok:               nad 200 000 EUR
 • max. príspevok:              450 000 EUR
 • celkové oprávnené výdavky pre viac rozvinutý región: 22,86 %,
 • celkové oprávnené výdavky pre menej rozvinutý región: 77,14 %

Posudzované časové obdobia:

 • termín uzavretia 1. posudzovaného časového obdobia:                 31.05.2024
 • termín uzavretia 2. posudzovaného časového obdobia:                 26.07.2024
 • termín uzavretia 3. – n. posudzovaného časového obdobia:          o 2 mesiace       

Oprávnení žiadatelia

 • verejné a štátne vysoké školy (§ 2 ods. 2 písm. a) a b) zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 

2. Zdravotnícke zariadenia

Alokácia a výška príspevku

 • alokácia:                          5 900 000 EUR
 • min. príspevok:                nad 200 000 EUR
 • max. príspevok:               300 000 EUR
 • celkové oprávnené výdavky pre viac rozvinutý región: 22,86 %,
 • celkové oprávnené výdavky pre menej rozvinutý región: 77,14 %

Posudzované časové obdobia:

 • termín uzavretia 1. posudzovaného časového obdobia:                 14.06.2024
 • termín uzavretia 2. posudzovaného časového obdobia:                 23.08.2024
 • termín uzavretia 3. – n. posudzovaného časového obdobia:          o 2 mesiace       

Oprávnení žiadatelia

 • právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú zároveň poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa § 4, písm. a) a c) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky

 

Viac informácii o vyhlásených výzvach nájdete TU.