Aktuality

Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie

15.11.2018

Výskumná agentúra vyhlásila v rámci Operačného programu Výskum a inovácie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej predmetom je podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti Dopravných prostriedkov pre 21. storočie (ďalej len „výzva“).

Alokácia a výška príspevku:

  • alokácia:                                 2 000 000 Eur;
  • minimálny príspevok:            100 000 Eur;
  • maximálny príspevok:            nie je stanovený.

Termíny hodnotiacich kôl:

  • uzavretie prvého hodnotiaceho kola:            16.11.2018;
  • uzavretie druhého hodnotiaceho kola:          21.11.2018;
  • uzavretie ďalšieho hodnotiaceho kola:     do troch pracovných dní od uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola.

Oprávnení žiadatelia:

  • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
  • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie;
  • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy a štátne vysoké školy.

Platí všeobecné pravidlo, že jedna žiadosť o NFP musí byť zameraná na jednu znalostnú oblasť, tzn., že žiadateľ môže v rámci výzvy podať toľko projektov, koľko doména obsahuje znalostných oblastí.

Oprávnené aktivity:

Hlavná aktivita definovaná OP VaI:

  • Podpora návratu špičkových slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, resp. pritiahnutie zahraničných špičkových vedcov/resp. odborníkov z aplikačnej sféry pre dlhodobejšie pôsobenie v rámci slovenských inštitúcií VaV v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK.

Výskumné organizácie v rámci projektu sú povinné realizovať nezávislý výskum a vývoj s cieľom rozšíriť poznatky a lepšie porozumieť daným témam.

 

Viac informácií o podmienkach výzvy sa dozviete TU.