Aktuality

Podpora výskumno-vývojových kapacít v štyroch oblastiach

20.11.2018

Výskumná agentúra vyhlásila v rámci Operačného programu Výskum a inovácie dňa 16.11.2018 štyri výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu výskumno-vývojových kapacít v 4 doménach inteligentnej špecializácie.

Domény:

 1. Priemysel pre 21. storočie (kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07);
 2. Zdravé potraviny a životné prostredie (kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-08);
 3. Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel (kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09);
 4. Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie (kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10).

Alokácia:

 • 2 000 000 EUR na každú výzvu

Termíny hodnotiacich kôl:

 • uzavretie prvého hodnotiaceho kola:            21.11.2018;
 • uzavretie druhého hodnotiaceho kola:          26.11.2018;
 • uzavretie ďalšieho hodnotiaceho kola:          do 3 pracovných dní

Oprávnení žiadatelia:

 • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy;
 • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie;
 • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy a štátne vysoké školy.

Platí všeobecné pravidlo, že jedna žiadosť o NFP musí byť zameraná na jednu znalostnú oblasť, čiže žiadateľ môže v rámci výzvy podať toľko projektov, koľko doména obsahuje znalostných oblastí.

Oprávnené aktivity:

Hlavná aktivita definovaná OP VaI:

 • Podpora návratu špičkových slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, resp. pritiahnutie zahraničných špičkových vedcov/resp. odborníkov z aplikačnej sféry pre dlhodobejšie pôsobenie v rámci slovenských inštitúcií VaV v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK23.

Výskumné organizácie v rámci projektu sú povinné realizovať nezávislý výskum a vývoj s cieľom rozšíriť poznatky a lepšie porozumieť daným témam.

Viac o týchto výzvach sa dozviete TU.