Aktuality

Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021

17.06.2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí, ktorej cieľom je stimulácia výskumu a vývoja zameraného na prekonanie pandémie COVID-19 a na minimalizáciu jej dopadov na spoločnosť, či už v súčasnosti alebo po odznení pandémie.

Termín na predkladanie projektov:

  • do 15. júla 2020

Oprávnení žiadatelia:

  • slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo 12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a predkladá žiadosť o finančné prostriedky na riešenie projektu

Alokácia a výška príspevku:

  • alokácia:                8 000 000 Eur
  • max. príspevok:     400 000 Eur

Niektoré podmienky výzvy:

  • Projekty môžu mať charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo vývoja.
  • Žiadateľ a spoluriešiteľské organizácie musia mať platné osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.
  • Pri projektoch, v ktorých je uvedené, že riešenie bude mať priame využitie v praxi, je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti kópia čestného vyhlásenia o využití výsledkov riešenia projektu v praxi od každého odberateľa výsledkov riešenia projektu uvedeného v žiadosti, a to v zmysle Prílohy č. 7.
  • Žiadosti sa predkladajú elektronicky prostredníctvom elektronického systému APVV a listinne.

 

Celé znenie výzvy nájdete TU.