Aktuality

Podpora vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem

24.02.2020

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (ďalej len „výzva“).

Vyhlasovateľ výzvy aplikuje pre tieto projekty dvojkolový proces výberu projektov, to znamená, že vyhláseniu tejto výzvy predchádzal proces posudzovania projektových zámerov predložených v rámci výzvy na predkladanie projektových zámerov zverejnenej dňa 16. júla 2018 s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01.

Alokácia a výška príspevku

  • alokácia:                        57 000 000 Eur
  • minimálny príspevok:    2 000 000 Eur
  • maximálny príspevok:   9 000 000 Eur

Termín uzavretia

  • 15.5.2020

Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

  1. osoby zapísané v obchodnom registri;
  2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

ktoré sú registrované na území SR, od vzniku ktorých ku dňu predloženia projektového zámeru v prvom kole výberu projektov uplynulo minimálne 36 mesiacov a zároveň sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ zároveň musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorej projekt realizuje, a to minimálne počas obdobia 24 mesiacov predchádzajúcich predloženiu projektového zámeru v prvom kole výberu projektov.

Partnerstvo

Pre túto výzvu je inštitút partnerstva povinný, pričom do skupiny oprávnených partnerov patria:

  1. fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie;
  2. právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj.

Oprávnené aktivity

A.1 Budovanie nových a podpora existujúcich výskumných, vývojových a inovačných kapacít v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch) za účelom realizácie projektov s inovačným potenciálom

A.2 Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít (technologických a netechnologických) v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch)

A.5 Podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva.

 

Celé znenie výzvy nájdete TU.