Aktuality

Podpora vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

30.07.2018

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (ďalej len „výzva“).

Výzva je uzavretá a k jej uzavretiu dôjde 30.11.2018. Zo zdrojov Európskej únie bolo na projekty financované z tejto výzvy vyčlenených 100 000 000 EUR, pričom

 • minimálna výška NFP:2 000 000 EUR;
 • maximálna výška NFP:9 000 000 EUR.

Oprávnení žiadatelia:

Fyzické alebo právnické osobyoprávnené na podnikaniepodľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkv znení neskorších predpisov, t.j.:

 1. osoby zapísané v obchodnom registri;
 2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

ktoré sú registrované na území SR a od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov. Žiadateľ zároveň musí maťv predmete podnikania zapísané činnostiv súlade so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje, a to najneskôr v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveňnajneskôr 24 mesiacov pred predložením ŽoNFP.

Žiadateľ musí byť najneskôr k dátumu predloženia ŽoNFP držiteľom platného osvedčenia o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja.Žiadateľ/partner musí spĺňať min. kvalifikačné predpoklady:

 • zdokumentované riešenie aspoň dvoch výskumno-vývojových úloh v priebehu 36 mesiacov predchádzajúcich predloženiu PZ (realizovaných v rámci oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorej žiadateľ realizuje PZ; pričom min. v jednej z výskumno – vývojových úloh musí byť zrejmá a popísaná aplikácia akéhokoľvek, jej realizáciou dosiahnutého typu inovácie (inovácia produktu, procesu, alebo organizačná inovácia) do produkčného procesu žiadateľa, príp. iného subjektu).

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:

 • mikro, malé a stredné podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP;       
 • veľké podniky.

Oprávnené typy aktivít:

A.1 Budovanie nových a podpora existujúcich výskumných, vývojových a inovačných kapacít v podnikoch a/alebo zoskupenie podnikov (najmä v klastroch) za účelom realizácie projektov s inovačným potenciálom;

A.2 Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít (technologických a netechnologických) v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch);

A.5 Podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva.

V rámci uvedených typov oprávnených aktivít sú prostredníctvom realizácie schválených projektov podporované nasledovné hlavné aktivity, na ktoré môže byť zameraný projektový zámer:

 1. zriadenie alebo modernizácia výskumnej infraštruktúry(aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.1);
 2. priemyselný výskum (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI  A.2);
 3. experimentálny vývoj (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.2);
 4. ochrana práv duševného vlastníctva (aktivitu je potrebné priradiť k typu aktivity OP VaI A.5) – aktivita je oprávnená výlučne pre MSP.

Oprávnený projektový zámer musí byť realizovaný prostredníctvom minimálne dvoch (prípadne viacerých) z vyššie uvedených hlavných aktivít projektu.

Vnútorná štruktúra každého oprávneného projektu musí pozostávať z:

 1. investičnejrealizovanej prostredníctvom aktivít a) a zároveň
 2. prevádzkovej častirealizovanej prostredníctvom aktivityb) a/alebo c), príp.d).,

pričom platí, že podiel celkových oprávnených výdavkov (COV) investičnej časti PZ  na COV ako celku musí byť min. 40%.

Viac o predmetnej výzve sa dozviete TU.