Aktuality

Podpora zachovania biodiverzity a podpora energetických auditov

05.10.2017

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia boli opäť vyhlásené dve nové výzvy. Prvá z nich s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29 podporí zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru. Druhá výzva s kódom OPKZP-PO4-SC421-2017-30 podporí zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch.

Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru

Na projekty v rámci prvej výzvy bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 13 000 000 EUR. Termíny hodnotiacich kôl boli stanovené nasledovne:

1.      Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola:           31.12.2017

2.      Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola:         31.03.2018

Oprávnené subjekty – žiadatelia v rámci tejto výzvy:

  • štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody,
  • vlastníci alebo užívatelia pozemkov mimo chránených území bez ohľadu na ich právnu formu, okrem fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie.

V rámci špecifického cieľa 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000 je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:

B. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry

V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na nasledovné podaktivity:

1.      Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území

2.      Podpora prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni

 

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch

Na projekty v rámci druhej výzvy bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 40 000 000 EUR. Termíny hodnotiacich kôl boli stanovené nasledovne:

1.      Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola:           14.12.2017

2.      Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola:         14.02.2018

Oprávnenými subjektmi v rámci tejto výzvy súfyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b)zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskoršíchpredpisov, t. j.:

  • osoby zapísané v obchodnom registri,
  • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré podnikajú v priemyselných odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia, pričom takýto predmet podnikania majú uvedený v príslušnom registri najneskôr k 1. januáru 2015.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikropodniky, malé a stredné podniky.

V rámci Špecifického cieľa 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch sú oprávnené nasledovné aktivity:

A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP

B. Implementácia opatrení z energetických auditov

Oprávnený projekt je iba projekt, v ktorom žiadateľ bude realizovať obe oprávnené aktivity.

 

Viac o predmetných výzvach a ich podmienkach sa dozviete TU.