Aktuality

Podpora zapájania MSP do programov Európskej únie

04.07.2018

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Výskum a inovácie dve nové výzvy, ktorých cieľom je podpora zapájania malých a stredných podnikov do programov Európskej únie. Obe výzvy sú zamerané na subjekty, ktoré predložili projekt do SME Instrument (Fázy 1 alebo Fázy 2) v rámci programu Horizont 2020 v čase od 1.1.2015 a ich projekt nebol schválený.

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1.-18 je určená pre všetky kraje s výnimkou Bratislavského kraja a z prostriedkov Európskej únie bolo na tieto projekty vyčlenených 750 000 EUR. Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1.-19 naopak podporí projekty z Bratislavského kraja, na ktoré bolo vyčlenených z prostriedkov Európskej únie 500 000 EUR. Pre obe výzvy ale platí, že subjekty môžu požiadať o príspevok vo výške 50 000 EUR.

Termíny hodnotiacich kôl:

  1. Uzavretie prvého hodnotiaceho kola:            28.9.2018
  2. Uzavretie druhého hodnotiaceho kola:          30.11.2018
  3. Uzavretie ďalšieho hodnotiaceho kola:         posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca

Oprávnení žiadatelia:

Fyzické alebo právnické osobyoprávnené na podnikaniepodľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkv znení neskorších predpisov, t.j.:

  1. osoby zapísané v obchodnom registri,
  2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

ktoré sú mikro, malé a stredné podniky registrované na území Slovenskej republiky a zároveň ku dňu predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

  • sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve,
  • disponujú minimálne jednou schválenou účtovnou závierkou za účtovné obdobie v trvaní 12 mesiacov,

a zároveň spĺňajú všetky nasledovné podmienky:

  • predložili projekt do SME Instrument (Fázy 1 alebo Fázy 2) v rámci programu Horizont 2020 v čase od 1.1.2015,
  • tento projekt nebol schválený a
  • projekt dosiahol minimálne 12 a viac bodov.

Oprávnené aktivity

Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu stanoví „Zapojenie MSP do Fázy 2 SME Instrument.“ Predmetom projektu v rámci uvedenej hlavnej aktivity je vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a predloženie projektu do Fázy 2 SME Instrument.

Viac o predmetných výzvach sa dozviete TU.