Aktuality

Podpora zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie

09.01.2024

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyhlásilo koncom novembra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu zapájania slovenských predkladateľov v rámci priamo riadených programov Európskej únie: CEF Telecom, CEF 2 Digital a DIGITAL.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia: 15 290 000 EUR
 • minimálny príspevok: nie je stanovený
 • maximálny príspevok: rozdiel medzi príspevkom definovaným v grantovej zmluve (Grant Agreement) uzavretej medzi prijímateľom a Európskou komisiou alebo relevantnou agentúrou a celkovými oprávnenými výdavkami

Dátum uzavretia výzvy:

 • 29.03.2024

Cieľ výzvy:

Cieľom výzvy je spolufinancovanie úspešných projektov slovenských predkladateľov, ktoré boli finančne podporené v rámci výziev priamo riadených programov Európskej Únie:

 • Nástroj na prepájanie Európy na roky 2014 – 2020 (Connecting Europe Facility – Telecom),
 • Nástroj na prepájanie Európy na roky 2021-2027 (Connecting Europe Facility – Digital),
 • Program Digitálna Európa na roky 2021-2027 (Digital Europe Programme).

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby zriadené na území Slovenskej republiky, ktoré získali finančnú podporu v rámci výziev priamo riadených programov Európskej Únie ako koordinátori alebo partneri projektu, a to:

 1. konkrétne ide o projekty podané a schválené v rámci nasledujúcich výziev:
  • DIGITAL-2022-DEPLOY-02-ELECTRONIC-ID,
  • DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03-SOC,
  • DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03-NIS-DIRECTIVE,
  • DIGITAL-EUROHPC-JU-2022-NCC-01-01,
  • DIGITAL-2022-CYBER-02-NAT-COORDINATION,
  • CEF-TC-2020-2 (European Digital Media Observatory),
 2. žiadatelia, neuvedení v bode a), ktorí si podali projekty (a majú uzavretú Grant Agreement/konzorčnú zmluvu, resp. sú v procese jej uzavretia) v rámci výziev priamo riadených programov EÚ.

Oprávnené aktivity:

 • výdavky špecifikované v žiadosti podanej v rámci niektorej z vyššie vymenovaných výziev, ktoré sú súčasťou grantovej zmluvy (resp. konzorčnej zmluvy v prípade partnera), ktorú uzavrela EK s prijímateľom

Oprávnené projekty zahŕňajú oblasti:

Program CEF Telecom:

 • prístup k digitálnym zdrojom Európskeho dedičstva – Europeana,
 • elektronická identifikácia – eIdentifikácia,
 • elektronická karta študenta v EÚ (EU Student eCard),
 • elektronické dodávanie dokumentov a dát (eDelivery),
 • elektronická fakturácia (eInvoicing),
 • prístup k opakovane používaným informáciám verejného sektora (Public Open Data),
 • automatické prekladanie (Automated Translation),
 • podpora kritickej digitálnej infraštruktúry – kybernetická bezpečnosť,
 • digitálne verejné obstarávanie (eProcurement),
 • systém prepojenia biznis registrov (BRIS),
 • eZdravie (eHealth),
 • elektronická výmena informácií sociálneho zabezpečenia (EESSI),
 • európska e-Spravodlivosť (European e-Justice),
 • eArchivácia (eArchiving),
 • bezpečný internet a riešenie sporov online,
 • európske observatórium pre digitálne médiá,
 • blockchain,
 • európska platforma pre digitálne zručnosti a pracovné miesta,
 • konektivita,
 • WiFi4EU (iniciatíva na zvýšenie miestnej bezdrôtovej konektivity);

Program CEF 2 Digital:

 • rozmiestňovanie a prístup k vysokokapacitným sieťam vrátane systémov 5G, ktoré sú schopné zabezpečiť gigabitové pripojenie v oblastiach, kde sa nachádzajú sociálnoekonomické subjekty,
 • zabezpečovanie veľmi kvalitného miestneho bezdrôtového pripojenia v miestnych komunitách, ktoré je bezplatné a bez diskriminačných podmienok,
 • nepretržité pokrytie všetkých hlavných dopravných trás systémami 5G vrátane transeurópskych dopravných sietí,
 • zavádzanie novej alebo významnej modernizácie existujúcich chrbticových sietí v rámci členských štátov a medzi nimi a medzi EÚ a tretími krajinami,
 • implementácia infraštruktúr digitálneho pripojenia súvisiacich s cezhraničnými projektmi v oblasti dopravy alebo energetiky a/alebo podpora prevádzkových digitálnych platforiem priamo spojených s dopravnými alebo energetickými infraštruktúrami;

Program Digital:

 • vysokovýkonné výpočty (High Performance Computing – HPC),
 • cloudy, dáta a umelá inteligencia (Cloud, data and Artificial intelligence),
 • kybernetická bezpečnosť a dôvera (Cybersecurity and Trust),
 • pokročilé digitálne zručnosti (Advanced Digital Skills),
 • zavádzanie, najlepšie využitie digitálnych kapacít a interoperabilita (Deployment, best use of digital capacity and interoperability).

Výzvu so všetkými prílohami nájdete TU.

Zhrnutie najdôležitejších informácii nájdete TU.