Aktuality

Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov

02.09.2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré má postavenie sprostredkovateľského orgánu pre prioritnú os Vzdelávanie v rámci operačného programu Ľudské zdroje, vyhlásilo koncom júla otvorenú výzvu, ktorej hlavným cieľom je podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov a ktorá je určená pre menej rozvinuté regióny.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                                 2 000 000 EUR
 • minimálny príspevok:            100 000 EUR
 • maximálny príspevok:            200 000 EUR

Termíny hodnotiacich kôl:

 • prvé hodnotiace kolo:            15.10.2019
 • druhé hodnotiace kolo:          29.11.2019
 • ďalšie hodnotiace kolo:          bude zverejnený

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby zapísané v Registri mimovládnych neziskových organizácií,
 • občianske združenia zapísané v Registri mimovládnych neziskových organizácií,
 • nadácie zapísané v Registri  mimovládnych neziskových organizácií,
 • účelové zariadenia cirkvi registrované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky,

ktoré sú v deň vyhlásenia výzvy právoplatne zaregistrované aspoň 2 roky v príslušnom registri organizácií, ktorých predmet činnosti je v súlade s oprávnenými aktivitami tejto výzvy, ktoré sú realizátorom projektu a nebudú vystupovať len ako sprostredkovateľ, a ktoré nie sú zriaďovateľom, resp. školou a/alebo školským zariadením zaradeným do Siete škôl a školských zariadení SR.

Cieľové skupiny:

Povinnými cieľovými skupinami sú:

 • žiaci základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, a/alebo
 • pedagogickí a odborní zamestnanci základných a stredných škôl v zmysle platnej legislatívy.

Voliteľnou cieľovou skupinou sú profesijní a dobrovoľní pracovníci s mládežou.

Oprávnené aktivity:

 • aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Celé znenie výzvy nájdete TU.