Aktuality

Podpora zníženia energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách

02.01.2024

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila v decembri výzvu zameranú na podporu zníženia energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách financovanú z Programu Slovensko.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia: 143 700 001 EUR (z toho je na znižovanie energetickej náročnosti budov vyčlenených 133 700 001 EUR a na využívanie obnoviteľných zdrojov 10 000 000 EUR)
 • minimálny príspevok: 200 000 EUR
 • maximálny príspevok: 5 000 000 EUR
 • maximálna miera príspevku: 100 % - v závislosti od dosiahnutej úspory primárnej energie

Termíny hodnotiacich kôl:

 • 9.2.2024
 • 16.2.2024
 • každý nasledujúci kalendárny piatok

Oprávnení žiadatelia:

 • subjekty štátnej správy – ústredné orgány štátnej správy, ostatné ústredné orgány štátnej správy,  štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie
 • ostatné subjekty verejnej správy:
  • subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
  • verejnoprávne inštitúcie
  • verejné výskumné inštitúcie
 • subjekty mimo pravidiel štátnej pomoci:
  • nadácie
  • občianske združenia
  • neziskové organizácie
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
  • cirkevné organizácie

Oprávnené aktivity:

Pre opatrenie 2.1.2 je oprávneným typom akcie Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov s nasledovnými hlavnými aktivitami:

 1. vypracovanie energetického auditu minimálne na predmet projektu; 
 2. vypracovanie projektovej dokumentácie na predmet projektu;
 3. zateplenie obvodového plášťa;
 4. zateplenie strešného plášťa;
 5. výmena otvorových konštrukcií;
 6. inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia vykurovacieho systému;
 7. inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia systémov chladenia a vetrania;
 8. inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia systémov prípravy teplej vody;
 9. rekonštrukcia/modernizácia osvetlenia;
 10. inštalácia systémov merania a riadenia;
 11. iné opatrenia prinášajúce úsporu primárnej energie;
 12. zavádzanie energetického manažmentu;
 13. zavádzanie monitoringu prevádzkových údajov;
 14. realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia;

Kvalita vnútorného prostredia zahŕňa zabezpečenie: výmeny (kvality) vnútorného vzduchu, tepelnej pohody, sluchovej spokojnosti (akustiky), svetelnej pohody, zdravia a základného komfortu využívania budovy, ak základný komfort prispieva ku kvalite vnútorného prostredia. V rámci základného komfortu využívania budovy sú oprávnené výlučne výdavky na podlahové krytiny, interiérové omietky a farby, interiérové dvere, základnú sanitu a súvisiace rozvody a odstránenie zdravotných rizík napr. plesní. Výdavky na nábytok, koberce a dekoračné prvky nie sú v tejto hlavnej aktivite oprávnené.

 1. realizácia debarierizačných opatrení;
 2. inštalácia/rekonštrukcia/modernizácia elektrických nabíjacích staníc pre elektromobilitu;
 3. realizácia estetických opatrení „Nového Európskeho Bauhausu“;
 4. realizácia zelených opatrení (napr. zelené strechy/steny, systémy využitia dažďovej vody);
 5. realizácia opatrení ochrany biodiverzity.

Pre opatrenie 2.2.2 je oprávneným typom akcie Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov s nasledovnými hlavnými aktivitami: 

 1. inštalácia zariadení využívajúcich OZE;
 2. uskladňovanie energie z OZE;
 3. zavádzanie systémov monitorovania, optimalizácie a riadenia spotreby energie.

Projektom sa môže realizovať buď samotné opatrenie 2.1.2, alebo samotné opatrenie 2.2.2, alebo kombinácia opatrení 2.1.2 a 2.2.2.

Oprávnené územie:

 • celé územie SR

Bližšie informácie nájdete TU.

Výzvu so všetkými prílohami nájdete TU.