Aktuality

Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie

10.05.2017

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásila dňa 28.04.2017 otvorenú výzvu s názvom "Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie", na ktorú bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 10 000 000 EUR (3 mil. Eur na viac rozvinutý región, 7 mil. Eur na menej rozvinutý región).

Hodnotenie prekladaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude prebiehať formou hodnotiacich kôl v týchto termínoch:

  • Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 14.07.2017
  • Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 06.10.2017
  • Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 12.01.2017

Oprávnenými žiadateľmi sú zamestnávatelia – podnikateľské subjekty, obce, mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto, VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, záujmové združenia právnických osôb, združenia miest a obcí, medzinárodné organizácie, štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie.

V súlade s ustanoveniami a podmienkami výzvy medzi oprávnené aktivity patrí:

  1. Podpora inštitucionálneho rozvoja špecializovaných poradenských služieb slúžiacich na boj proti všetkým formám diskriminácie, vrátane právneho poradenstva v oblasti diskriminácie na trhu práce
  2. Aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou
  3. Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä pre ženy
  4. Podpora senzibilizačných a vzdelávacích aktivít zameraných na znižovanie a predchádzanie diskriminácie pre zamestnávateľov, s dôrazom na MSP
  5. Vzdelávanie pracovníkov prvého kontaktu (zamestnancov úradov, zariadení sociálnych služieb a pod.) v oblasti predchádzania a boja so všetkými formami diskriminácie (obchodné združenia, podniky, najmä MSP)
  6. Podpora vzdelávania a rozširovania vedomostí zamestnancov verejnej správy o všetkých skupinách obyvateľov, ktorí sú, resp. môžu byť ohrození niektorou z foriem diskriminácie, podpora profesionálneho správania zamestnancov VS prostredníctvom školení a vzdelávania
  7. Podpora zamestnávateľov a inštitúcií pri predchádzaní diskriminácie, zavádzaní manažmentu rozmanitosti a vzdelávania k nim vrátane uplatňovania dočasných vyrovnávacích opatrení.

Viac informácií o predmetnej výzve nájdete TU.