Aktuality

Predĺženie výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja

28.07.2016

Na webovom sídle Výskumnej agentúry ako sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Výskum a inovácie bolo dňa 26.07.2016 zverejnené usmernenie pre žiadateľov k výzve na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03.

Predmetným usmernením boli vykonané dve zmeny:

1.    Navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na sumu 288 000 000 EUR,

2.    Predĺženie termínu uzávierky 1. hodnotiaceho kola do 31.10.2016.