Aktuality

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

16.09.2019

V rámci operačného programu Ľudské zdroje bola vyhlásená výzva, ktorej hlavným cieľom je podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                                 30 000 000 Eur
 • minimálny príspevok:             100 001 Eur
 • maximálny príspevok:            2 000 000 Eur

Termíny hodnotiacich kôl:

 • 28. október 2019
 • 15. január 2020

Oprávnení žiadatelia:

 • stredné školy
 • stredné odborné školy
 • stredné športové školy (okrem študijného odboru 7451 J športové gymnázium)
 • konzervatóriá
 • stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením
 • samosprávne kraje  ako zriaďovatelia stredných škôl

Cieľové skupiny:

 • žiaci vrátane žiakov so ŠVVP vrátane marginalizovaných komunít, ako sú napr. Rómovia stredných škôl (povinná cieľová skupina)
 • pedagogickí a odborní zamestnanci stredných škôl (voliteľná cieľová skupina)

Oprávnené aktivity:

1. PODAKTIVITA PROJEKTU URČENÁ PRE CIEĽOVÚ SKUPINU ŽIACI

Všetky činnosti realizované v rámci podaktivít projektu musia prispievať k zvýšeniu kompetencií žiakov potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce:

 • čitateľská gramotnosť,
 • matematická gramotnosť,
 • prírodovedná gramotnosť,
 • finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia,
 • jazykové zručnosti,
 • IKT zručnosti.

Pre účely tejto výzvy sú oprávnené extra hodiny a/alebo mimoškolská činnosť, na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz a ktorá nie je realizovaná v rámci výchovného programu školy.

2. VOLITEĽNÁ PODAKTIVITA PROJEKTU URČENÁ PRE CIEĽOVÚ SKUPINU PEDAGOGICKÍ A ODBORNÍ ZAMESTNANCI SŠ

Pre účely tejto výzvy sú oprávnené pedagogické kluby a/alebo vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov zabezpečené dodávateľsky.

3. PODAKTIVITA PROJEKTU „RIADENIE/KOORDINÁCIA PROJEKTU“

 

Celé znenie výzvy nájdete TU.