Aktuality

Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

14.06.2017

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola dňa 09.06.2017 vyhlásená výzva zameraná na vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 (ďalej len „výzva“).

Na predmetnú výzvu bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 500 000 EUR, z toho 400 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 100 000 EUR. Hodnotenie prekladaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude prebiehať formou hodnotiacich kôl, pričom termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola bol stanovený na 8.9.2017.

Oprávnenými žiadateľmi sú:

  1. Občianske združenia v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
  2. Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby založené v súlade so zákonom č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
  3. Nadácie založené v súlade so zákonom č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
  4. Záujmové združenia právnických osôb založené v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky  zákonník v znení neskorších predpisov výlučne len právnickými osobami, a to bez zreteľa na ich charakter, zapísané do registra záujmových združení právnických osôb

V súlade s ustanoveniami a podmienkami výzvy medzi oprávnené aktivity patrí vzdelávanie zástupcov osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím. Aktivity zamerané k zvýšeniu informovanosti o predchádzaní všetkých foriem diskriminácie a spôsobom ochrany pred ňou. Dĺžka trvania kurzu: 40 hodín (1 hodina = 60 minút). Vzdelávanie prebieha v skupine minimálne 5 účastníkov. Odporúčaný maximálny počet je 10 účastníkov.

Obsah vzdelávania:

-          Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho uplatňovanie v SR

-          Implementácia Dohovoru OSN v podmienkach SR

-          Európske právne akty ich druhy a záväznosť

-          Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím a náležitosti legislatívneho procesu v SR

-          Národná legislatíva (špecifické ustanovenia ovplyvňujúce osoby so zdravotným postihnutím).

 

Viac informácii o tejto výzve nájdete TU.