Aktuality

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

09.07.2024

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásilo koncom júna výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je podpora preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami viazaných na vodný tok.

Alokácia a financovanie:

 • alokácia:                          12 000 000 EUR
 • spolufinancovanie:          100 %

Termíny hodnotiacich kôl:

 • termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola:                  31.7.2024
 • termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola:                 30.9.2024
 • termín uzavretia 3. hodnotiaceho kola:                 30.11.2024

Oprávnení žiadatelia:

 • štátne organizácie vykonávajúce správu vodných tokov
 • nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona

Hlavná aktivita:

 • preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

V rámci tejto aktivity bude podpora zameraná najmä na opatrenia, ktoré:

 • zmenšujú maximálny prietok povodne v toku (napr. výstavba poldrov),
 • chránia územia pred zaplavením vodou z vodného toku alebo vnútornými vodami (napr. zvýšenie kapacity korýt vodných tokov),
 • sú zamerané na úpravu a revitalizáciu tokov a priamo spojené s dosiahnutím potrebnej úrovne ochrany priľahlých území pred povodňami (napr. zlepšenie členitosti dna vodných tokov).

Oprávnené územie:

 • celé územie SR

 

Celé znenie výzvy s prílohami nájdete TU.