Aktuality

Program obnovy dediny na rok 2021

22.02.2021

V rámci Programu obnovy dediny sprístupnila Slovenská agentúra životného prostredia v súlade so zákonom o Environmentálnom fonde a Špecifikáciou činností podpory formou dotácie pre rok 2021 webovú aplikáciu pre podávanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021.

Termín na predkladanie žiadostí:

 • 19. marec 2021

Maximálna výška dotácie:

 • 5 000 EUR pre obec bez štatútu mesta
 • 8 000 EUR pre mikroregionálne združenie obcí

Oprávnení žiadatelia:

Pre činnosti POD1 a POD3

 • obec bez štatútu mesta
 • mikroregionálne združenie obcí - v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov ako občianske združenie. Jeho členmi môžu byť výlučne len obce bez štatútu mesta
 • mikroregionálne združenie obcí - § 20b - f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako združenie obcí. Jeho členmi môžu byť výlučne len obce bez štatútu mesta
 • mikroregionálne združenie obcí - v zmysle § 20i ods. 2 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení ako záujmové združenie právnických osôb. Jeho členmi môžu byť výlučne len obce bez štatútu mesta

Pre činnosť POD2:

 • obec bez štatútu mesta - založená výlučne v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Činnosti, na ktoré je zameraná podpora v roku 2021:

POD1 Kvalita životného prostredia na vidieku

 • aktivity zamerané na podporu odpadového hospodárstva
 • aktivity zamerané na podporu ochrany vodných pomerov a vodárenských zdrojov na lokálnej úrovni
 • aktivity zamerané na budovanie koreňových čistiarní odpadových vôd
 • aktivity zamerané na starostlivosť a revitalizáciu mokradí, poldrov a obnova mŕtvych ramien, manažment lužných lesov
 • aktivity zamerané na starostlivosť a ochranu rašelinísk

POD2 Zelená infraštruktúra a adaptačné opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy

 • aktivity zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry mimo zastavaného územia
 • aktivity zamerané na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v zastavanom území
 • ochrana charakteristického vzhľadu krajiny
 • starostlivosť o významné krajinné prvky a pamätihodnosti
 • adaptačné opatrenia na lokálnej úrovni v súlade so Stratégiou adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy
 • protipovodňové opatrenia vykonávané na vodnom toku v spolupráci so správcom toku a na základe odborne spracovanej projektovej dokumentácie
 • odvedenie vody formou budovania rigolov s nepriepustným povrchom pri komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách, verejných plochách a v kombinácii s výsadbou zelene
 • výmena a budovanie vodopriepustných verejných plôch napr. formou zatrávňovacej dlažby, dlažby s použitím priepustného/polopriepustného podkladu (lôžka) a v kombinácii s výsadbou verejnej zelene

POD3 Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta

 • aktivity zamerané na zlepšovanie environmentálneho povedomia, realizáciu programov environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, šírenie príkladov dobrej praxe, tvorbu výstav, posterov, publikácií a učebníc s environmentálnou tematikou
 • aktivity zamerané na obnovu a zriaďovanie náučných expozícií, náučných a zážitkových chodníkov a lokalít, edukatívnych areálov
 • aktivity zamerané na propagáciu geoparkov Slovenska
 • aktivity zamerané na vzdelávanie, osvetu a propagáciu súvisiace s významom včiel a včelárstva ako tradičného spôsobu života na vidieku
 • aktivity podporujúce udržiavanie tradičných spôsobov starostlivosti o krajinu charakteristických pre daný región, realizáciu výchovno-vzdelávacích podujatí pre predstaviteľov samosprávy, deti, mládež a širokú verejnosť
 • aktivity zamerané na vzdelávanie o obehovom a odpadovom hospodárstve (predchádzanie vzniku odpadu, triedenie odpadu a iné) a realizácia výchovno – vzdelávacích podujatí pre predstaviteľov samosprávy, detí, mládež a širokú verejnosť

 

Celé usmernenie pre žiadateľov nájdete TU.

Aplikácia, cez ktorú je možné požiadať o dotáciu: https://pod2021.sazp.sk/

Zdroj: https://www.obnovadediny.sk/program-obnovy-dediny-2021/