Aktuality

Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti

10.08.2022

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti s názvom „Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti“. Cieľom výzvy je zabezpečiť materiálno-technického vybavenie nových agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Výzva bude uzavretá po vyčerpaní alokovaných finančných prostriedkov alebo dňa 31. októbra 2022.

Alokácia:

  • Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 1 401 557 EUR bez DPH.
  • Indikatívna výška rozpočtu určeného na DPH, v prípadoch kde bude DPH v zmysle tejto výzvy oprávnená, je 315 093 EUR.

Oprávnení žiadatelia:

Finančné prostriedky mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa poskytujú novovzniknutým agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Za rozhodujúci dátum vzniku sa považuje 01.02.2020 a neskôr.

Právna forma:

  • príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej správy
  • rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, mesta alebo obce
  • právnická osoba (napr. spoločnosť s ručením obmedzeným) zriadená podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
  • nezisková organizácia podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
  • fyzická osoba spĺňajúca podmienky ustanovené zákonom č, 578/2004 Z. z.
  • občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, alebo registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky

Oprávnená aktivita:

  • Materiálno-technické vybavenie novovzniknutej agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Celý zoznam oprávnených výdavkov je uvedený v Prílohe č. 7 výzvy.

Oprávnené územie:

  • celé územie Slovenskej republiky

Celú výzvu s prílohami nájdete TU.