Aktuality

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

05.09.2019

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila v poradí už 53. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP, ktorej cieľom je rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni.

Alokácia a výška príspevku:

  • alokácia:                     5 000 000 Eur
  • min. príspevok:           5 000 Eur
  • max. príspevok:          200 000 Eur

Termíny hodnotiacich kôl:

  • uzavretie 1. hodnotiaceho kola:                     31. októbra 2019
  • uzavretie 2. hodnotiaceho kola:                     31. januára 2020
  • uzavretie ďalšieho hodnotiaceho kola:          o 3 mesiace

Oprávnení žiadatelia:

  • subjekty ústrednej správy – verejnoprávne inštitúcie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
  • subjekty územnej samosprávy – obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Oprávnené aktivity:

C.   Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Oprávnené podaktivity:

C1. Vypracovanie účelových energetických auditov

C2. Príprava projektu GES

 

Zdroj:

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/53-vyzva-na-zamerana-na-rozvoj-energetickych-sluzieb-na-regionalnej-a-miestnej-urovni-opkzp-po4-sc441-2019-53/