Aktuality

Rozvoj regionálneho školstva

06.05.2024

Dňa 30.4.2024 vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaných územných investícií, ktorej cieľom je rozvoj regionálneho školstva.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia (zdroje EÚ):      189 659 670 EUR
 • min. príspevok:                201 000 EUR
 • max. príspevok:               rozdiel medzi celkovými oprávnenými výdavkami uvedenými vo formulári projektového zámeru IÚI/IÚI UMR, ktorý bol schválený územne príslušnou radou partnerstva/kooperačnou radou a vo formulári predloženej ŽoNFP, môže dosiahnuť odchýlku maximálne 35 % COV projektu.

Lehota na predkladanie projektov:

 • Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP kedykoľvek od vyhlásenia výzvy až do uzavretia výzvy, pričom Poskytovateľ uzavrie výzvu v prípade vyčerpania všetkých finančných prostriedkov.

Oprávnení žiadatelia:

Pre základné školy:

 • regionálny úrad školskej správy ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou; základná škola, spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou
 • obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice/mesta Bratislavy ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou), základná škola, spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou
 • samosprávny kraj ako zriaďovateľ spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou; spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou
 • mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia, združenie, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovatelia základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou), základná škola, spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou

Pre stredné školy:

 • organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy)
 • samosprávne kraje, stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov
 • mimovládne organizácie (nezisková organizácia ako zriaďovateľ školy, nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ školy, združenie ako zriaďovateľ školy, združenie ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, stredné školy)

Oprávnenými žiadateľmi sú základné a stredné školy zaradené do siete škôl, školských zariadení v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení.

Oprávnené aktivity:

Výzva je určená na zlepšenie prístupu k vzdelávaniu v základných školách, základných umeleckých školách, stredných školách, centrách voľného času a školských kluboch detí, s výnimkou súkromných škôl.

Definované akcie napomáhajú podporovať rovný prístup ku kvalitnému, nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu. Výzva je určená pre žiadateľov, ktorí realizáciou projektu riešia rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu objektov školskej infraštruktúry vrátane rozširovania ich kapacít.

Výzva ponúka nasledovné typy akcií:

 1. podpora desegregácie výchovy a vzdelávania,
 2. debarierizácia škôl a školských zariadení,
 3. materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení,
 4. budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších,
 5. výstavba a rekonštrukcia školských športovísk.

Typ akcie b) nie je možné v prípade veľkých stredných škôl (min. počet 275 žiakov) realizovať ako samostatný/jediný typ akcie. Typ akcie e) nie je možné realizovať ako samostatný/jediný typ akcií.

Na podporu v rámci výzvy sú oprávnené len projekty, ktoré boli schválené vo forme projektového zámeru integrovanej územnej investície (ďalej aj „PZ IÚI“) Radou partnerstva alebo Kooperačnou radou UMR a aj projekty, ktoré boli schválené Riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „RO pre IROP“) ako fázované projekty z programového obdobia 2014-2020.

Oprávnené územie:

 • menej rozvinutý región
 • viac rozvinutý región

Všetky detaily k výzve spolu so zverejnenými prílohami nájdete TU.