Aktuality

Rozvoj zručností na podporu trhu práce

09.06.2022

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje bola vyhlásená výzva, ktorej cieľom je podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 na základe rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností prispievajúcich k prechodu na digitálnu ekonomiku a tiež zvýšenie odolnosti dotknutých zamestnancov a zamestnávateľov na zvládnutie podobných krízových situácií v budúcnosti.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                          18 500 000 Eur
 • min. príspevok:                25 000 Eur
 • max. príspevok:               uplatňuje sa podľa pravidiel schémy DM č. 3/2021 a schémy ŠP na podporu vzdelávania zamestnancov u zamestnávateľa

Termíny hodnotiacich kôl:

 • termín uzavretia 1. kola:             20.07.2022
 • termín uzavretia 2. kola:             12.09.2022
 • termín uzavretia 3. kola:             17.10.2022

Oprávnení žiadatelia:

 • zamestnávatelia
 • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
 • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 • zamestnávateľské asociácie a zväzy, ktorými sú profesijné organizácie a komory, záujmové združenie právnických osôb, občianske združenia, ktorých členmi sú zamestnávateľské asociácie a zväzy

Ak je žiadateľom profesijná organizácia, komora, záujmové združenie právnických osôb a občianske združenie, ktorého členmi sú zamestnávateľské asociácie a zväzy, je možné poskytovať vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj zručností aj zamestnancom právnických a fyzických osôb, ktorých združuje alebo sú jej členmi. Ostatní žiadatelia sú oprávnení poskytovať vzdelávacie aktivity iba vlastným zamestnancom.

Oprávnené aktivity:

Hlavná aktivita - Profesijný rozvoj nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností

 • Podaktivita 1 – Výber a príprava zamestnancov
 • Podaktivita 2 – Cielené získavanie pracovných zručností (teoretická časť a praktická časť)

Aktivita je zameraná na nadobúdanie nových zručností/zvyšovanie a rozvoj zručností zamestnancov, vrátane špecifických zručností podľa požiadaviek zamestnávateľa na pracovné miesto, t. j. na odbornú kompetentnosť vykonávať určitú profesiu na obnovujúcom sa trhu práce v dôsledku krízy v kontexte pandémie COVID-19. Vykonáva sa formou cieleného vnútropodnikového/vnútrofiremného vzdelávania a odbornej prípravy. Aktivita podporí aj zručnosti prispievajúce k prechodu na digitálnu ekonomiku vzhľadom na meniace sa hospodárstvo.

Celú výzvu s prílohami nájdete TU.