Aktuality

Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci

25.11.2022

V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, ktorej cieľom je podporiť inovatívne riešenia podnikov, aby sa zabezpečilo zlepšenie využívania elektronických služieb verejnej správy, ich optimalizácia a zefektívnenie ich prevádzky. Zároveň je cieľom zlepšiť využívanie dát vo vlastníctve verejnej správy pre dodanie novej úžitkovej hodnoty pre občanov a podnikateľov.

Alokácia a výška príspevku:

  • alokácia:                          5 000 000 EUR
  • min. príspevok:                75 000 EUR
  • max. príspevok:               200 000 EUR
  • financovanie:                   100 %

Lehota na predkladanie projektov:

  • 31.01.2023

Oprávnení žiadatelia:

  • Právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktoré splnia podmienky stanovené výzvou

Oprávnená aktivita:

  • Vývoj a poskytovanie služieb zabezpečujúcich využívanie dát verejnej správy, prípadne aj v kombinácii s inými dátovými zdrojmi

Typ aktivity:

D. Podpora inovatívnych riešení MSP využívajúcich údaje a služby poskytované verejnou správou

Oprávnené výdavky:

  • mzdové výdavky vrátane odvodov za zamestnávateľa (ako aj odmeny za výkon práce mimo pracovného pomeru) - skupina oprávnených výdavkov 521 (odborné činnosti)
  • paušálna sadzba vo výške 40 % zo mzdových výdavkov na krytie zostávajúcich výdavkov projektu

 

Všetky dôležité informácie nájdete v zhrnutí na našom webe.

Výzvu so všetkými prílohami nájdete TU.