Aktuality

Štyri nové výzvy v rámci programu Interreg Slovensko - Rakúsko

19.07.2023

V rámci programu Interreg Slovensko – Rakúsko 2021-2027 boli vyhlásené štyri nové výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorých hlavných cieľom je podpora rozvoja a spolupráce subjektov v pohraničných regiónoch.

1. SMART - Konkurencieschopnejší a inteligentnejší prihraničný región SK-AT

Alokácia:                                                    7 406 392 EUR

Lehota na predkladanie žiadostí:              30.9.2023

Cieľom výzvy je rozvoj a posilňovanie výskumných a inovačných kapacít a zavádzanie pokročilých technológií prostredníctvom:

 • interdisciplinárnej cezhraničnej spolupráce vo výskume a inováciách;
 • vykonávania akcií vrátane malých investícií do spoločných výskumných zariadení;
 • prírodovedného vzdelávania a aktivít na zvyšovanie povedomia.

Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby akejkoľvek právnej formy s výnimkou politických strán a politických hnutí.

2. GREEN - Zelenší SK-AT pohraničný región

Alokácia:                                                    16 089 840 EUR

Lehota na predkladanie žiadostí:              30.9.2023

Cieľom výzvy je podpora prispôsobenia sa zmene klímy a predchádzania rizikám katastrof, pričom sa zohľadnia prístupy založené na ekosystémoch prostredníctvom:

 • zberu a analýza údajov, výmeny know-how a rozvoja stratégie;
 • vykonávania spoločných (pilotných) akcií vrátane investícií malého rozsahu;
 • činnosti na zvyšovanie povedomia a budovanie kapacít.

Okrem toho je cieľom výzvy aj posilnenie ochrany a zachovania prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, a to aj v mestských oblastiach vrátane zníženia všetkých foriem znečistenia.

Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby akejkoľvek právnej formy s výnimkou politických strán a politických hnutí.

3. SOCIAL - Sociálnejší SK-AT pohraničný región

Alokácia:                                                    21 161 592 EUR

Lehota na predkladanie žiadostí:              30.9.2023

Cieľom výzvy je:

 • zlepšenie rovnakého prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania prostredníctvom rozvoja dostupnej infraštruktúry, a to aj prostredníctvom podpory odolnosti voči diaľkovému a online vzdelávaniu a odbornej príprave;
 • zabezpečenie rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti a podpora odolnosti zdravotných systémov vrátane primárnej starostlivosti a podpora prechodu z inštitucionálnej na rodinnú a komunitnú starostlivosť;
 • posilnenie úlohy kultúry a trvalo udržateľného cestovného ruchu v hospodárskom rozvoji, sociálnom začlenení a sociálnych inováciách.

Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby akejkoľvek právnej formy s výnimkou politických strán a politických hnutí.

4. COOPERATING - Lepšie spolupracujúci SK-AT pohraničný región

Alokácia:                                                    4 235 755 EUR

Lehota na predkladanie žiadostí:              30.9.2023

Cieľom výzvy je posilniť efektívnu verejnú správu podporou právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi, aktérmi občianskej spoločnosti a inštitúciami, najmä s cieľom vyriešiť právne a iné prekážky v pohraničných regiónoch prostredníctvom:

 • know-how a výmeny údajov na zlepšenie rozvoja stratégie v cezhraničnom regióne;
 • spoločných pilotných akcií zameraných na odstránenie hraničných prekážok;
 • posilnenia inštitucionálnej kapacity verejných orgánov/organizácií.

Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby akejkoľvek právnej formy s výnimkou politických strán a politických hnutí.

 

Všetky informácie o predmetných výzvach nájdete TU.