Aktuality

Synergická podpora projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc

30.04.2021

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo dňa 28.4.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc.

Nenávratný finančný príspevok bude predstavovať doplnkový zdroj financovania investičných zámerov podnikov, a to vo forme priamej pomoci určenej na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku (priemyselné práva, licencie, know-how), ktorý bude využívaný pri vývoji alebo inovácii technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov za účelom ich použitia vo výrobe a/alebo pri tvorbe nového alebo inovovaného produktu alebo pri inovácii produkčného procesu žiadateľa.

 

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                          30 000 000 Eur
 • min. príspevok:                50 000 Eur
 • max. príspevok:               Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť sumu zodpovedajúcu uplatneniu max. miery spolufinancovania projektu z NFP v rámci ŽoNFP z maximálnej výšky COV projektu v rámci ŽoNFP
 • Max. výška COV:              Maximálna výška COV projektu v rámci ŽoNFP je 50 000 000 EUR

 

Termíny hodnotiacich kôl:

 • 1. hodnotiace kolo:        30.6.2021
 • ďalšie hodnotiace kolá:o 3 mesiace

 

Oprávnení žiadatelia:

 • osoby zapísané v obchodnom registri
 • osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia

Žiadatelia musia splniť všetky nasledovné podmienky:

 • najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP sú prijímateľom investičnej pomoci podľa § 4 zákona o regionálnej investičnej pomoci,
 • najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP sú registrované na území SR,
 • najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP majú v predmete podnikania/činnosti zapísané oprávnené činnosti v súlade so zameraním projektu a podmienkami výzvy,
 • sú účtovnou jednotkou v zmysle § 1 zákona o účtovníctve.

 

Oprávnené územie:

 • územie celej SR mimo Bratislavského samosprávneho kraja

 

Celú výzvu s prílohami nájdete TU.