Aktuality

Tri nové výzvy na podporu inovácií prostredníctvom výskumu a vývoja

11.01.2018

V rámci Operačného programu Výskum a inovácie boli dňa 15.12.2017 vyhlásené tri nové výzvy. Všetky tri sú zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, odlišujú sa však v doménach. Prvá z nich s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11 podporí inovácie v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie. Druhá výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 je zameraná na podporu inovácií v rámci domény Priemysel pre 21. storočie a tretia výzva z kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13 sa zameria na inovácie v rámci domény Zdravé potraviny a životné prostredie.

Na projekty v rámci prvej výzvy bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 48 000 000 EUR, na projekty v rámci druhej výzvy 82 000 000 EUR a na projekty z tretej výzvy 34 000 000 EUR. Termíny hodnotiacich kôl pre všetky tri výzvy sú:

1.      Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola:            16.4.2018

2.      Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola:         29.6.2018

Opravné subjekty – žiadatelia v rámci všetkých troch výziev:

Fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

a) osoby zapísané v obchodnom registri;

b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia,

ktoré sú registrované na území SR a od vzniku ktorých ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov. Žiadateľ zároveň musí mať v predmete podnikania zapísané činnosti v súlade so zameraním oblasti/odvetvia hospodárstva, v ktorom sa projekt realizuje, a to najneskôr v deň predchádzajúci vyhláseniu výzvy a zároveň najneskôr 12 mesiacov pred predložením ŽoNFP

V rámci týchto výziev sú oprávnenými žiadateľmi:

- mikro, malé a stredné podniky, ktoré spĺňajú definíciu MSP

- veľké podniky

Oprávnení žiadatelia môžu podať projekt samostatne alebo s partnerom, ktorým môže byť subjekt štátneho sektora alebo sektora vysokých škôl.

Pre všetky tri výzvy boli vymedzené nasledovné oprávnené aktivity:

A.2 Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít (technologických a netechnologických) v podnikoch a/alebo zoskupeniach podnikov (najmä v klastroch);

A.5 Podpora aktivít zameraných na ochranu práv duševného vlastníctva.

V rámci uvedených typov oprávnených aktivít OP VaI sú prostredníctvom realizácie schválených projektov podporované nasledovné hlavné aktivity, na ktoré môže byť zameraný projekt:

a) priemyselný výskum

b) experimentálny vývoj

c) ochrana práv duševného vlastníctva – aktivita je oprávnená výlučne pre MSP

d) realizácia inovačných opatrení

 

Viac o predmetných výzvach a ich podmienkach sa dozviete TU.