Aktuality

Tri nové výzvy v rámci OP Kvalita životného prostredia

05.02.2018

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia boli koncom roka vyhlásené tri nové výzvy. Ich podmienky, oprávnené aktivity a termínu hodnotiacich kôl sa dozviete v nasledujúcom texte.

1. Podpora v zavádzaní systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

Na predmetnú výzvu bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 3 000 000 EUR, pričom minimálny príspevok, o ktorý je možné žiadať je 10 000 EUR a maximálny príspevok je 100 000 EUR.

 • Termín 1. hodnotiaceho kola: 31.3.2018
 • Termín 2. hodnotiaceho kola: 30.6.2018

Oprávnenými subjektmi sú:

 • Subjekty ústrednej správy
 • Subjekty územnej samosprávy
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

Oprávnenou aktivitouje zavádzanie systémov energetického a environmentálneho manažérstva vrátane energetických auditov a schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a v rámci nej nasledovné podaktivity:

 • Zavádzanie systémov environmentálneho manažérstva vrátane schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) v nadväznosti na schválené nízkouhlíkové stratégie alebo ich časti za účelom zlepšenia a dlhodobého zabezpečenia kvality riadenia spotreby energie.
 • Zavádzanie systémov energetického manažérstva vrátane energetických auditov v nadväznosti na schválené nízkouhlíkové stratégie alebo ich časti za účelom zlepšenia a dlhodobého zabezpečenia kvality riadenia spotreby energie.

Viac o predmetnej výzve sa dozviete TU.

 

2. Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív

Na projekty financované z tejto výzvy bolo vyčlenených 22 500 000 EUR, pričom výška minimálneho príspevku je 100 000 EUR a výška maximálneho príspevku je 3 000 000 EUR.

 • Termín 1. hodnotiaceho kola: 31.3.2018
 • Termín 2. hodnotiaceho kola: 30.6.2018

Oprávnenými subjektmi sú:

 • Fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré vznikli pred 1.1.2017
 • Subjekty ústrednej správy
 • Ostatné subjekty ústrednej správy (verejné vysoké školy a iné vedené v registri organizácií s identifikovanou formou „verejná inštitúcia“)
 • Subjekty územnej samosprávy
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • Združenia fyzických a/alebo právnických osôb

Ako vyplýva z názvu výzvy, oprávnenou aktivitou je výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív.

Viac o predmetnej výzve sa dozviete TU.

 

3. Prevencia, prieskum, monitoring a sanácia havarijných zosuvov

Na predmetnú výzvu bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 24 000 000 EUR a predkladané projekty budú hodnotené v hodnotiacich kolách v týchto termínoch:

 • Termín 1. hodnotiaceho kola: 31.3.2018
 • Termín 2. hodnotiaceho kola: 31.7.2018

Oprávnené subjekty :

 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“)
 • Štátne rozpočtové alebo štátne príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti MŽP SR

Oprávnené aktivity:

A.1 Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií (pre túto hlavnú aktivitu je oprávneným žiadateľom Štátny geologický ústav Dionýza Štúra),

A.2 Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií (pre túto hlavnú aktivitu sú oprávnenými žiadateľmi MŽP SR a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra),

A.3 Monitoring svahových deformácií (pre túto hlavnú aktivitu je oprávneným žiadateľom Štátny geologický ústav Dionýza Štúra),

A.4 Sanácia svahových deformácií (pre túto hlavnú aktivitu sú oprávnenými žiadateľmi MŽP SR a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra).