Aktuality

Tri nové výzvy z Operačného programu Ľudské zdroje

12.01.2017

V rámci Operačného programu Ľudské zdroje boli koncom roka 2016 a v úvode roka 2017 vyhlásené tri nové výzvy z rôznych oblastí.

  • Výzva s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 zameraná na zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov

Výzva je otvorená, pričom termín prvého hodnotiaceho kola bol stanovený na 22.03.2017. Z finančných zdrojov EÚ bolo na predmetnú výzvu vyčlenených 50 000 000 EUR, z toho 48 500 000 EUR pre menej rozvinuté regióny a 1 500 000 EUR pre viac rozvinutý región.

Medzi oprávnené patria napríklad aktivity, ktoré prispejú k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese alebo aktivity podporujúce interkultúrne prostredie s cieľom predchádzania segregácie na školách a v triedach (napr. prostredníctvom vytvárania a realizácie lokálnych akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie).

Viac užitočných informácií nájdete na našom webe tu.

 

  • Výzva s kódom OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 zameraná na podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce

Výzva je otvorená s termínom prvého hodnotiaceho kola 01.03.2017. Zo zdrojov EÚ bolo na aktivity tejto výzvy pre žiadateľov vyčlenených 12 015 000 EUR.

Oprávnenými aktivitami sú programy určené na vyhľadávanie nových alebo inovatívnych foriem podpory mladých ľudí NEET (not in employment, education or training) s cieľom ich vzdelávania, hľadania zamestnania, stáže, praxe a pod.:

A. zavedenie špecifických programov na podporu zamestnávania mladých ľudí so zdravotným postihnutím, a/alebo

B. zavedenie programov osobitnej podpory zamestnávania mladých ľudí z oprávnenej cieľovej skupiny.

Viac užitočných informácií nájdete na našom webe tu.

 

  • Výzva s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 zameraná na podporu výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí

Aj táto výzva je otvorená, pričom v rámci prvého hodnotiaceho kola môžu žiadatelia predkladať svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok do 15.03.2017. Výška alokovaných prostriedkov zo zdrojov EÚ na predmetnú výzvu je 8 000 000 EUR, z toho 6 000 000 EUR pre menej rozvinuté regióny a 2 000 000 EUR pre viac rozvinutý región.

Povinnou hlavnou aktivitou pre túto výzvu je podpora výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí. V rámci povinnej hlavnej aktivity je žiadateľ povinný vykonávať minimálne jednu z podaktivít:

A. vykonávanie programov prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť

B. vykonávanie odbornej pomoci na uľahčenie zabezpečovania náhradného rodinného prostredia pre dieťa.

Podaktivita C - Supervízia je oprávnená, iba ak sa realizuje minimálne jedna z podaktivít A a B.

Viac užitočných informácií nájdete na našom webe tu.