Aktuality

Triedený zber komunálnych odpadov

23.11.2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia už 72. výzvu v poradí, ktorej predmetom je podpora triedeného zberu komunálnych odpadov.

Alokácia a výška spolufinancovania:

 • alokácia:                           10 000 000 EUR
 • výška príspevku:               95 %

Termíny hodnotiacich kôl:

 • prvé hodnotiace kolo:   17. január 2022
 • druhé hodnotiace kolo: 15. marec 2022
 • tretie hodnotiace kolo:   o 3 mesiace

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty zabezpečujúce výkon verejnoprospešných úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom, a síce:

 1. obec alebo združenie obcí,
 2. príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
 3. právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
 4. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí,
 5. združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí.

Oprávnené aktivity:

V rámci aktivity „Príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, v rámci špecifického cieľa 1.1.1: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov“ sú oprávnené:

 • výstavba nových alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zber odpadov/zberných dvorov,
 • nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov,
 • nákup ostatných hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov.

Celú výzvu aj s prílohami nájdete TU.