Aktuality

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine

06.05.2020

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                        10 000 000 Eur
 • minimálny príspevok:    25 000 Eur
 • maximálny príspevok:   200 000 Eur

Termíny hodnotiacich kôl:

 • 1. hodnotiace kolo:          31.8.2020
 • 2. hodnotiace kolo:         30.12.2020
 • ďalšie hodnotiace kolo:o 4 mesiace

Oprávnení žiadatelia:

 • subjekty verejnej správy (ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie, ostatné subjekty verejnej správy, obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, združenie s výlučnou účasťou obcí)
 • združenie fyzických alebo právnických osôb
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby vrátane cirkví a náboženských spoločností

Oprávnené aktivity:

Predmetom podpory budú vodozádržné opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako napr.:

 • budovanie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
 • budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene,
 • budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
 • realizácia intenzívnych a extenzívnych vegetačných striech,
 • realizácia vegetačných stien využívajúcich na zálievku zrážkovú vodu (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj "samopnúce"),
 • náhrada nepriepustných povrchov za plne vegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné zatrávňovacie tvárnice alebo za iné priepustné povrchy s vododozádržnou funkciou,
 • výmena nepriepustných povrchov a menej priepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar za účelom zadržania zrážkovej vody v danom území,
 • podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy, ktoré majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy.

 

Oprávnené nie sú projekty zamerané na realizáciu vodozádržných prvkov, ktoré sú realizované na území v rámci udržateľného mestského rozvoja (UMR) s výnimkou mestskej funkčnej oblasti na území Bratislavského kraja.

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.