Aktuality

Vyhlásené dve nové výzvy pre základné a stredné školy

09.01.2017

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) boli dňa 22.12.2016 vyhlásené dve nové výzvy, a to výzva pre základné a výzva pre stredné odborné školy.

 Kódy predmetných výziev sú:

 1. IROP-PO2-SC222-2016-13 zameraná na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách;
 2. IROP-PO2-SC223-2016-14 zameraná na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Pri oboch výzvach sa uplatňuje dvojkolový proces výberu projektov, čo znamená, že im predchádzali výzvy predkladanie projektových zámerov. Po získaní hodnotiacej správy z prvého kola je žiadateľ oprávnený zúčastniť sa druhého kola a podať žiadosť o NFP. Obe výzvy sú otvorené a hodnotenie bude prebiehať formou hodnotiacich kôl. Termín prvého hodnotiaceho kola bol pre obe výzvy stanovený na 15.05.2017.

Čo sa týka prvej výzvy, oprávnenými aktivitami sú:

 • obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí;
 • obstaranie školských knižníc vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov;
 • obstaranie prírodovedných učební;
 • obstaranie polytechnických učební;
 • obstaranie IKT učební;
 • stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební.

Viac užitočných informácií o tejto výzve nájdete na našom webe TU.

 

V druhej výzve pre stredné odborné školy je oprávnené:

 • obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk;
 • obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a s tým súvisiace stavebné úpravy, vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
 • prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov;
 • zvýšenie energetickej  hospodárnosti budov.

Viac užitočných informácií nájdete na našom webe TU.