Aktuality

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

04.01.2021

Fond na podporu športu vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekty podpory športu spočívajúce vo výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii športovej infraštruktúry, a to za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                          15 000 000 Eur
 • min. príspevok:                50 000 Eur         
 • max. príspevok:               10 % z celkovej alokácie finančných prostriedkov na túto výzvu

Oprávnení žiadatelia:

 • športová organizácia podľa zákona o športe
 • obec
 • vyšší územný celok

Oprávnení žiadatelia musia spĺňať podmienky stanovené výzvou.

Časový harmonogram výzvy:

 • žiadosti je možné podávať v termíne:     15.02.2021 – 01.03.2021
 • konečný termín čerpania príspevku:       31.12.2023

Oprávnené aktivity:

 • výstavba športovej infraštruktúry
 • rekonštrukcia športovej infraštruktúry
 • modernizácia športovej infraštruktúry

Do oprávnených výdavkov na účely spolufinancovania možno zahrnúť aj:

 • náklady na projektovú prípravu a na vyhotovenie projektovej dokumentácie priamo súvisiacej s výstavbou/rekonštrukciou/modernizáciou športovej infraštruktúry, prieskumné, geologické, a geodetické práce, dopravné a montážne práce, úhrada nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, úhrada vlastníkovi rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia a poradenstvo pri verejnom obstarávaní (bežné výdavky);
 • výdavky na obstaranie pozemku pre výstavbu športovej infraštruktúry, maximálne však vo výške 10 % z povinného objemu spolufinancovania projektu. Hodnota pozemku bude určená na základe znaleckého posudku, ktorý si dá žiadateľ vypracovať na vlastné náklady.

Spolufinancovanie:

 • minimálne vo výške 50% z celkových oprávnených nákladov na projekt podľa druhu a bonity projektu v závislosti od výšky poskytnutého príspevku

 

Všetky podrobnosti týkajúce sa tejto výzve nájdete TU.